މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުންނަ ފައިސާ މަސްމަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމުގެ އުޞޫލަށް އިސްލާޙުގެނައުން:

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުންނަ ފައިސާ މަސްމަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމުގެއުޞޫލަށް އިސްލާޙުގެނައުން:

 

      ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުންނަ ފައިސާ މަސްމަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު: 2015/U-005 އަށް އިސްލާހުގެނެސް ނަންބަރު: 2015/U-005(1) އުޞޫލު އެކުލަވާލައި ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓު www.customs.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

30 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ