ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

މި އިޢުލާންވަނީ 04 ޑިސެންބަރު 2019 0856 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތުތައް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

  1. ދަރިވަރުންގެ 4 ފާހާނާގެ ފްލަޝް ޓޭންކާއި ތަށި ބަދަލުކުރުމާއި ސްޓާފް އަދި ދަރިވަރުންގެ ފާހާނާ ޖަންކްޝަން ސާފްކުރުން
  2. ދަރިވަރުން ބޯން ބޭނުންކުރާ ވާރޭފެން އިސްކުރު ހުރިތަނުން ބަދަލުކޮށް އުސްކުރުން
  3. ކްލާސްރޫމް ތަކުގައި ހަލާކުވެފައިހުރި ފަންކާތަކާއި ބޮކިތައް ބަދަލުކުރުން
  4. ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ޕާކް ހިޔާކުރުން
  5. ދަރިވަރުން ވުޟޫކުރާ ތަން ހިޔާކޮށް އިސްކުރުބަރިއެއް ހެދުން

     ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތރީގައި މިދަންނަވާ އުސޫލުން އަމަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ނަންނޯޓް ކުރުން

02 ޑިސެންބަރު 2019 އިން 05 ޑިސެންބަރު 2019 އަށް (ރަސްމީ ގަޑިގައި)

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް އޮފީސް

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން

09 ޑިސެންބަރު 2019  ހެނދުނު 10:30

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް އޮފީސް

                  މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 18/2014) އަދި

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެހެންވެ،

މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މިމަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު މިއިއުލާނުގެ އެޓޭޗްމެންޓުގައި ވާނެއެވެ. 

01 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ