ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު

                                                           ނަމްބަރ: IUL)242/242/2019/32)

 

 

 

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                       

            ގދ.ތިނަދޫ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝެނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގުދަނެއް ހުސްކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

05 ޑިސެންބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު 11:00 އަށް

10 ޑިސެންބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު 11:00އަށް

  

   

  

     އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.    

          1 ރަބީޢުލް އާޚިރާ 1441

          28  ނޮވެންބަރ 2019

 

 

                                                                    މުޙައްމަދު ނާސިޙު ރަޝީދު

                                                                     ކައުންސިލްގެ ރައީސް

28 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ