ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ވޮލީމުބާރާތް - 2019 (އަންހެން ޑިވިޒަން) ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

                                            

 

                                                                                                ނަންބަރ: VAM/IL/2019/7025

 

 

 

               އިޢުލާން 

 

ޤައުމީ ވޮލީމުބާރާތް - 2019 (އަންހެން ޑިވިޒަން) ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

 ޑިސެމްބަރ 14 އިން 21 ގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

ޔޫތު ސެންޓަރ، އިންޑޯހޯލްގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

މިއެސޯސިއޭޝަން ދައުވަތުދޭ ކުލަބް/ޖަމްއިއްޔާ ތަކަށް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2019 ޑިސެމްބަރ 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2019 ޑިސެމްބަރ 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 

[email protected]    [email protected]        

    3317015 ،7917015،9895555

 

 

 

 

27 ނޮވެމްބަރ 2019

 

                                                       

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް

                                                     

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ