މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ 04 ކްލާސްރޫމްގައި ޓައިލްސް ޖެހުން

       

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް                                                  Muhyiddin School     މާލެ،                                                                                  Male’                                         

ދިވެހިރާއްޖެ                                                                           Republic of Maldives       _____________________________________________________________________________

   ތާރީޚް: 27 ނޮވެމްބަރ 2019                           ނަންބަރ: (IUL)MUH-01/1/2019/78

 

 

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

 

  1. މި ސްކޫލްގެ 04 ކްލާސްރޫމްގައި ޓައިލްސް ޖަހައިދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

  1. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ނޮވެމްބަރ 28 އިން 2019 ނޮވެމްބަރ 01 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ގުޅައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޑިސެމްބަރ 01 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރ 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 

  1. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރު 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ފޯން: 7552792/3390634

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

 

30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

27  ނޮވެމްބަރ 2019

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ