ހުވަދޫ ސްކޫލް، ގދ.ފަ ރެސްމާތޮޑާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 • 2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  17 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ: GS208-C/2019/33 އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮއްފައިވަނީ އެންމެ 2 ފަރާތުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
 • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 27 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 05 ޑީސެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 10 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 12 ޑިސެމަބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
 • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 18 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލުގެ އިދާރާގައެވެ.
 • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ހުވަދޫ ސްކޫލް
  • ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
  • ފޯން:  7983085, 6840070
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ