މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނުދައްކާ ފަރާތައް ޢާއްމުކުރުމާއިބެހޭ

އިޢުލާން

ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނުދައްކާ ފަރާތައް ޢާއްމުކުރުމާއިބެހޭ

 

   މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެފީ އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކާވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ޢާއްމުކުރެވިފައިވާކަން އެންމެހާފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގެމުގެގޮތުން އިޢުލާންކުރީމެވެ.     

                 29 ރަބީޢުލްއައްވަލު  1441

                 26 ނޮވެންބަރު     2019

26 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ