އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީގެއްލިގެން:

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                

      ބޮޑުފޮޅުދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                    

ނަންބަރ (IUL)/343 /343/2019/109    

އިޢުލާން 

ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީގެއްލިގެން:

 

 

                   ނެބިއުލާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައިދެއްވުމަށްއެދި އެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހައަޅުއްވަފެވެ.

 ވީމާ، މި ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ  ފަރާތެއްވާނަ  17 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ، މިކަން އެންގުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

                  29 ރަބީއުލްއައްވަލް  1441

                   26 ނޮވެންބަރު    2019

 

ގޯތީގެނަން : ނެބިއުލާ / އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ

 

 

 

 

26 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ