ގުރައިދޫ ސްކޫލް ކ.ގުރައިދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނައަހަރު ފެށެންވާއިރަށް ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް

 

 

 

 

 

 

GS145/IUL/2019/037: ނަންބަރ ތާރީޚް: 25 ނޮވެމްބަރ 2019                                          

އިޢުލާން

 

 

2020 ވަނައަހަރަށް ސްކޫލް ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތު ކުރުން

                                                                                                                                                           

          މިސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • ސްކޫލް މައިގޭޓް ހެދުން
  • ސްކޫލުގެ ސްޓާފް ރޫމްގެ މުދައްރިސުންގެ މޭޒުތަކާއި، ރެކްތައް މަރާމާތު
  • ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް ޕާޓިޝަން މަރާމާތު
  • ހޯލަށް ވެލިލުމާއި، ކުލަޔާއި ދަވާދުލުން
  • ސްކޫލުގެ ބައެއް ކްލާސްތަކުގެ ބޮޑުދޮރާއި ކުޑަދޮރު މަރާމާތުކުރުން
  • ސްކޫލުގެ ނޯޓިސްބޯޑް މަރާމާތުކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

28 ނޮވެމްބަރ 2019

11:00

ގުރައިދޫ ސްކޫލް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

03 ޑިސެމްބަރ 2019

10:00

ގުރައިދޫ ސްކޫލް

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ގެންނަ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 މިސްކޫލްގެ 6640574 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

            

28ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441   

            25   ނޮވެމްބަރ  2019

 

25 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ