މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެކުނު ބަނދަރު މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ދެކުނު ބަނދަރު މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭ 

ރ. މަޑުއްވަރީ ދެކުނު ބަނދަރު މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅިގެން ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ދެކުނު ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ ހަރުގެތަކާއި ދެކުނު ފަރާތަށް އެހެލާފައިވާ އުޅަނދުތައް، 2019 ނޮވެމްބަރ 30 ގެ ކުރިން ނަގައި ބިން ސާފުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި އެންގުމާއި ޚިލާފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހުންނަ އުޅަނދުތަކާއި ހަރުގެތަކާއިމެދު ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ