މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާޕެޓް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސެންޓަރުގެ ނަންބަރު (IUL)479-PR/479/2019/7 (24 ނޮވެންބަރު 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރުހީބު ލިބިފައިނުވާތީ، މި ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވާ އޮފީސް ޖާގަ (ތީމުގެ މެއިންޓެނަންސް ބިލްޑިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކާޕެޓް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުން

ބީލަން ހުށަހެޅުން

ތަން : މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ ( އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް، ވެލާނާގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ތަން : މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ ( އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް، ވެލާނާގެ 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ގަޑި : 2019 ނޮވެންބަރު 26 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އަށް

ގަޑި : 2019 ޑިސެންބަރު 01 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އަށް

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441   

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ