މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ގޯތިތެރޭގައި 03 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

މި ކުންފުނީގެ ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ގޯތިތެރޭގައި 03 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެ ކުރެވުނު IUL)113-PRC/I/2019/110) ނަމްބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޓެކްނިކަލް ކްރައިޓީރިއާއަށް ނުފެތޭތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

27 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00

 8 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00

 މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ