މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އިޢުލާން

 

 

މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  ކުރި ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2019/60 (05 ނޮވެމްބަރު 2019) އިޢުލާނަށް 2 ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސްއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސްއަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

24 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

21 ނޮވެމްބަރު   2019

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ