ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެ އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށްޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ

HDC (161)/EM/IU/2019/162 :އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލެ އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށްޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ

 

ހުޅުމާލެއިން ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްެރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 20 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: HDC(161)/EM/IU/2019/1601 އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

# އިމާރާތް ބާވަތް ޔުނިޓް ތަނުގެބޮޑުމިން (އަކަފޫޓޫ) އަކަފޫޓަކަށްވާ ކުލި(ދިވެހިރުފިޔާ) ބިޑްސެކިއުރިޓީ (ދިވެހިރުފިޔާ) ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ މުއްދަތު
1 އިންޑޯސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް ISC-1-01 2,443.32 30 15,000.00 10 އަހަރު

  

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355134، 3355259 އަދި 3355266 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

23 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440ހ.

20   ނޮޮވެމްބަރ  2019މ.

20 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ