ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެ 'ރަށު މާރުކޭޓު' އިން ފުޑް ކޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ

 

އިޢުލާން ނަންބަރު: HDC (161)/EM/IU/2019/163

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލެ 'ރަށު މާރުކޭޓު' އިން ފުޑް ކޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 'ރަށު މާރުކޭޓު' ގައި ހިމެނޭ ފުޑް ކޯޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްެރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 20 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: HDC(161)/EM/IU/2019/1611 އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ. 

 

# އިމާރާތް ތަފްސީލް ތަނުގެބޮޑުމިން (އަކަފޫޓޫ) އަކަފޫޓަކަށްވާ ކުލި (ދިވެހިރުފިޔާ) ބިޑްސެކިއުރިޓީ (ދިވެހިރުފިޔާ) ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ މުއްދަތު
1 ރަށު މާރުކޭޓު ގްރައުންޑް ފްލޯ 4,879.06 30 15,000.00 10 އަހަރު
ފަސްޓް ފްލޯ 3,049.41 -

 

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355134، 3355266 އަދި 3355259 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

23 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440ހ.

20   ނޮޮވެމްބަރ  2019މ.

20 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ