މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ެއެންވައިރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ތ. ގާދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާނިޒާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެންވައިރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ14:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ހެޑްއޮފީސް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ( ބޯޑް ރޫމް ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 01 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ