ހިދާޔާ ސުކޫލް/ ނ. މިލަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ހިދާޔާ ސްކޫލް

  ނ.މިލަދޫ

                                                            ނަމްބަރު:GS116(IUL) /2019/042

އިޢުލާން

ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

              މިސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް 1  ޖެނުއަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 30 ނޮވެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ގެއެއްް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު 6560572 ފޯނާއި ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

24 ނޮވެމްބަރ 2019 ( އާދީއްތަ ) ދުވަހުގެ 10:30 ގައި

އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުން

28 ނޮވެމްބަރ 2019 ( ބުރާސްފަތި ) ދުވަހުގެ 10:30 ގައި

 18 ނޮވެމްބަރ 2019

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ