ހިދާޔާ ސުކޫލް/ ނ. މިލަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 26 ޑިސެންބަރު 2019 1629 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


 ހިދާޔާ ސްކޫލް

  ނ.މިލަދޫ

                                                             ނަމްބަރު:GS116(IUL) /2019/041

އިޢުލާން

ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 މިސްކޫލްގެ ތަކެތި ރައްކާ ކުރުމަށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ( 01 ޖެނުއަރީ 2020 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 އަށް ) ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމަށް ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ފޮނުއްވާ ނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

24 ނޮވެމްބަރ 2019 ( އާދީއްތަ ) ދުވަހުގެ 11:30 ގައި.

އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުން

28 ނޮވެމްބަރ 2019  ( ބުރާސްފަތި ) ދުވަހުގެ 11:30 ގައި.

 

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށްއަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ