ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނައަހަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

މި އިޢުލާންވަނީ 21 ނޮވެންބަރު 2019 1357 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ޢިއުލާން

 

2020 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

 

މިސްކޫލަށް 3 ކޮޓަރި ނުވަތަ 2 ކޮޓަރީގެ ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާޓްމެންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިތަނަކީ 3 ކޮޓަރި ނުވަތަ 2 ކޮޓަރި ( ކޮޓަރީގައި ފާހާނާހުރި ) ސިޓިންގރޫމާއި، ބަދިގެ އަދި ގެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ކައްކާގޭސްއުދުން އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހަމައަށްހުރި ގެއެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ކަރަންޓާއި ބޯފެން ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ގެއިން ލިބެން ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމާއި ބަލައިގަތުން

2019 ނޮވެމްބަރ 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

(މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަވައިފި ނަމަ، ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނާނެއެވެ)

2019 ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

                 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

  ފޯން: 6528046 ، 6528041

އީމެއިލް: [email protected] 

 

18 ނޮވެންބަރ 2019

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ