މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި     އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  25 ނޮވެމްބަރ 2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P3445A-01-11-D  " މަސްރޯދި "

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  C4776A-01-10-T  " އޯޝަން ހަންޓަރ 2"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C5069B-01-10-T   " އޯޝަން ހަންޓަރ 6"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P7660A-01-01-R  " ރޯދި"

5. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P3736A-01-12-F   " ޒުލްފިގާރު'

 

             20 ޖުމާދަލް އައްވަލް 1441

            17 ނޮވެމްބަރ 2019   

 

 

 

 

 

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                    

 

 

 

 

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ