ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ އުތީމް ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ގިފިލިހުރިތަން ހިޔާކޮށް އެތަނުގައި ލޯންޑްރީއަކާއި ސްޓޯރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުން:

އިޢުލާން

މިމަރުކަޒުގެ ގިފިލިހުރިތަން ހިޔާކޮށް އެތަނުގައި ލޯންޑްރީއަކާއި ސްޓޯރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުން:

                ހއ އުތީމް ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި މިހާރުހުރި ގިފިލިބައި އިމާރާތާއި ގުޅުވައިގެން ހިޔާކުރުމަށްފަހު، މިމަރުކަޒުންދެވޭ

މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އެތަނުގައި ލޯންޑަރީއަކާއި، ސްޓޯރ ރޫމެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

                 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 ނޮވެމްބަރ 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00އަށް މިމަރުކަޒަށް

ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 27 ނޮވެމްބަރ 2019ވާ ބުދަދުވަހުގެ 13:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ

ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

18 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ