މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގެ އާރް-ޓީޖީ ލޭން މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

    މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގެ އާރް-ޓީޖީ ލޭން މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 120/IUL)113-PRC/1/2019) އިޢުލާނަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޓެކްނިކަލް ކްރައިޓީރިއާއަށް ނުފެތޭތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

    ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

      އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

  19 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00

  26 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00

    މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ