މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ހުޅުމާލޭ ޓަރމިނަލްގެ ގޭޓްގައި ގާރޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމާއި ގުޅޭ.

    މި ކުންފުނީގެ ހުޅުމާލޭ ޓަރމިނަލްގެ ގޭޓްގައި ގާރޑް ޕޯސްޓެއް ހަދަންބޭނުންވެއެވެ.

    ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

      އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

  20 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00

  27 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00

    މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ