ކެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔައްހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ

                                                      ނަންބަރ :  GS132/2019/24

                                   އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

  2020ވަނަ އަހަރުމިސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

 

              ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޙަށް ބ. ކެންދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް ކެންދޫ ސްކޫލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

25 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ( އާދިއްތަ ) ދުވަހުގެ 13:00އަށް

28 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ( ބުދަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

       

          އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަންއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނަންބަރ 6600315 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

          ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

           17 ރަބިއުލްއައްވަލު 1441

           14 އޮކްޓޫބަރ 2019

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ