އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.އަތޮޅުގޭގެ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

މި އަތޮޅު އަތޮޅުގޭގައި ހުރި ފަރުނީޗަރާއި މި ނޫންވެސް ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިއުން، 2019 ނޮވެމްބަރ 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނާނެ އެވެ. ނީލަން ފެށޭނީ އެ ދުވަހުގެ 11:00ގަ އެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން، 2019 ނޮވެމްބަރ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:55 އަށް އަތޮޅުގެއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ބޭފުޅުން، ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު އެ ދުވަހުގެ 2:00ގެ ކުރިން ތަކެތި ގެންގޮސް ތަން ހުސްކުރަންވާނެ އެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ