މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 

 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ                                                    Maldives Transport Authority              

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                    Republic of Maldives

                                                                         ނަންބަރު: IUL/202-L/1/2019/119    

އިޢުލާން               

            ތިރީގައި މަޢުލޫމާތުދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ސައިކަލް

A0D5518

ސައިކަލް

A0C2461

ސައިކަލް

A0F9527

ސައިކަލް

A0A8902

ސައިކަލް

A0K1674

ސައިކަލް

A0E5564

ސައިކަލް

A0F8846

ޕިކަޕް

C1A4556

ސައިކަލް

A0K4262

ސައިކަލް

A0E7371

ޓްރަކް

C2A1846

ސައިކަލް

A0D2655

ސައިކަލް

A1A2260

ޕިކަޕް

C1A4128

ސައިކަލް

A0C8455

ސައިކަލް

A0H1066

ސައިކަލް

A0F6703

ސައިކަލް

A0A8125

ސައިކަލް

A0F2270

ސައިކަލް

A0D1419

ސައިކަލް

A0H2490

ސައިކަލް

A0B8956

ސައިކަލް

A0C4883

ސައިކަލް

A0H7472

ޕިކަޕް

C1A4331

ސައިކަލް

A0E1801

ސައިކަލް

A0A7541

ކާރު

B1A3968

 ސައިކަލް

A0B2021

ސައިކަލް

A0I9904

ސައިކަލް

A0B6417

ސައިކަލް

A0B6557

ސައިކަލް

A0H9451

ސައިކަލް

A0F8789

ސައިކަލް

A0E4935

ސައިކަލް

A0G1711

 

   ވީމާ، މިއުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާފަރާތެއްވާނަމަ،24 ނޮވެމްބަރ 2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ