ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނަހަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރުން

 

އިޢުލާން

 

ކުނަހަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރުން

 

                 މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުނަހަންދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުނާއި ބައްދަލްކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ބައްދަލްވުމުގައި މިހާރު ސަރުކާރުން ހިންގާ މަސްރޫއުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިހާރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމާއި، އަދި އިތުރުން ހުރި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

                   ވީމާ، ކުނަހަންދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މި ބައްދަލް ވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް 18 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:15 އަށް ކުނަހަންދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.    

އިޙްތިރާމް ގަބޫލުކުރެއްވުންއެދެން

17 ރަބީއުލް އައްވަލް 1441

13 ނޮވެމްބަރު 2019

13 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ