ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ.ނައިފަރު ވޮލީ މުބާރާތެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނައިފަރުގައި އިޖްތިމާއީ ރޫހު އާލާކޮށް ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤުސަދުގައި 2019 ޑިސެމްބަރު މަހުތެރޭގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ޑިވިޒަން އަށް ބަހާލައިގެން 2 ޖިންސަށް ވަކިންނެވެ. އެހެންކަމުން މި މުބާރާތް ނައިފަރުގައި އިންތިޒާމްކޮށްދީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު 6620162 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައި 20 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

    މުބާރާތުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. 

13 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ