ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މަރުކަޒުގެ ސައިންސް ލެބް މަރާމާތުކޮށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރ ހޯދުން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  • މި މަރުކަޒުގެ ސައިންސް ލެބް މަރާމާތުކޮށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 12 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 14 ނޮވެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:00 އިން 14:00އަށް މި މަރުކަޒަށް ދުރުވެ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

                                                             

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި މި މަރުކަޒުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 20 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި މަރުކަޒުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

 

 

  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު6528817  ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ހދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
  • ފޯން:  6528817
  • އީ-މެއިލް: [email protected]
  • ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

07 ނޮވެމްބަރ 2019

09 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ