އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

            މިރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް، ޤަވަޢިދުން އެމަސައްކަތްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް 18 (އަށާރަ) މަސްދުވަހަށް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

            މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ވިއްކުން އޮންނާނީ 2019 ނޮވެމްބަރ 07 އިން 2019 ނޮވެމްބަރ 18 ގެ ނިއަލަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00ން 13:00އަށް އދ.ދަނގެތި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓެއްގެ އަގަކީ 100.00ރ (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި ކުނި ކެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ދިނުން 2019 ނޮވެމްބަރ 18 ގައި އދ. ދަނގެތި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގަ އެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:00 ގައި އދ.ދަނގެތި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގަ އެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް ޓަކައި ޢިއުލާނު ކުރީމެވެ.

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ