ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރާންސްމިޓަރ އަދި ޓްރާންސްމިޓަރ މާރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ތައް މިކުންފުނިންދޭ ސްޕެސިޕިކޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2019/106

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-26-19) PSM-ENG /2019/168,170

 

 

 

އިޢުލާން

 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                    މިކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ 1 ޓްރާންސްމިޓަރ އަދި ޓްރާންސްމިޓަރ މާރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ތައް މިކުންފުނިންދޭ ސްޕެސިޕިކޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

                  ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 18 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

                  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

09 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1441                     

                     06 ނޮވެމްބަރ 2019          

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ