މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިއުލާން ބާޠިލްކުރުން.

އިޢުލާން

2019 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިއުލާން ބާޠިލްކުރުން.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގދ. ގައްދޫ ކެމްޕަހުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ކޯސް މެޓީރިއަލްސް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން (ނަމްބަރު (IUL)213-PR/1/2019/79 ) އާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ފުރިހަމަކަމަށް ނުފެންނާތީ އާއި، އެ ލިސްޓް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ އެ އިއުލާނު ބާޠިލުކުރިވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ. މި  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަންއޮތްނަމަ ގުޅުއްވާނީ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.  

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

ރެހެންދި ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3305420

އީ-މެއިލް: [email protected]

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ