ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

   

SECRETARIAT OF NILANDHOO COUNCIL

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Nilandhoo / North Huvadhoo Atoll

        ނިލަންދޫ،

Maldives.

       ދިވެހިރާއްޖެ.

                                                       ނަމްބަރ: (IUL)409/409/2019/41

 

އިޢުލާން

ކައުންސިލަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މިކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ، މިކައުންސިލަށް ޕިކަޕެއް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިކައުންސިލް އިދާރާއަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 21 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އެސްޓިމޭޓު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ފުރިހަމަނުވާ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބާޠިލްވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް  ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

‏‏‏8‏ ރަބީޢުލްއައްވަލް‏ 1441

05 ނޮވެމްބަރ 2019

 

05 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ