އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/351) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

IUL)426-CB/426/2019/351) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/351  (02 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމުގެ އިންޓަވިއު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

 
 
 
 

35

5

5

15

40

100

 

950

15.31

0.00

0.00

3.26

35.07

53.64

1

 

 

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ