ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލް އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ މައުލޫމާތު ސާފްކުރުން ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުވުމާއި ބެހޭ

ސްކޫލް ހޯލް އިމާރާތުގެ ސީލިންގ އާއި ޕާޓްޝަން އާކުރުމާއި ބެހޭ

                   މިސްކޫލުގެ ހަރުގެ ވައްތަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގެ ސީލިން އާއި ޕާޓްޝަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރ GS-205/IUL/2019/63

 ގެ މައުލޫމާތު ސާފްކުރުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވުމާއި

ގުޅިގެން މި ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން 12 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ ހެނދުނު

10:30ގައި އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 21 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި ރަތަފަންދޫ

ސްކޫލް އޮފީހުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރަމެވެ.

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ