މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަސްކަރީ ތަމްރީން

 

                        އިޢުލާން

ފަޔަރ އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ "އެކްސަސައިޒް ޖައްރާފާ" 2019 ނޮވެންބަރު 06 އިން 08 އަށް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ތަމްރީނުގައި މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގެ އިތުރުން ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި ދެންނެވި ދުވަސްތަކުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ތަންތަނުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެހިކަލްތަކާއި އުޅަނދުތައް ސައިރަން އަދި ބީކަންއާއިއެކު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދަތުރުކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

05  ނޮވެންބަރު 2019 

 

 

 

05 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ