ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއްފެކަލްޓީ ތަކުގައި ހުރިމަރާމާތު މަސައްކަތް

                        ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއްފެކަލްޓީ ތަކުގައި ހުރިމަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރ MNU-CA-FM/2019/42   އާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާވަރަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅުއްވާފައިނުވާތީ އާއި އަދި އެމަސައްކަތްތަކަށް ބައެއްބަދަލް ގެންނަންބޭނުންވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތްތަކަށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

                            ވީމާ މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 07 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 14 ނޮވެމަބރ 2019 ވާ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.      

04 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ