މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގައި ހަދަމުންދާ ވޯކްޝޮޕް ސަރަހައްދުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަށް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

   މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގައި ހަދަމުންދާ ވޯކްޝޮޕް ސަރަހައްދުގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަށް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

  • އޮއިލް ޓްރެޕްއަކާއި އަދި ޑްރައިނޭޖް ގަޓަރއެއް ހެދުން
  • ގްރައުންޑް ލެވެލް ކުރުން

   ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 07 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00

  13 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00

 

   މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

31 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ