މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަސްކަރީ ތަމްރީން

 

 

                        ދަންނަވާލުމެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ބާއްވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް 2019 ނޮވެންބަރު 02 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:00 އިން ފެށިގެން 2019 ނޮވެންބަރު 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 06:00 އަށް  ކ. ތަނބުރުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަޑީގެ ވަޒަން ދަތުރުކުރާނެ އެންމެ ދުރުމިނަކީ ތަނބުރުދޫއާ ދިމާމަތިން 300 މީޓަރެވެ. އަދި ވައިގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 300 މީޓަރެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.  

03 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

31  އޮކްޓޫބަރު 2019 

 

 

 

 

 

31 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ