ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް

އިޢުލާން

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު
 2. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް
 3. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް
 4. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
 5. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް
 6. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް
 7. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑިޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރިޢާ ޕޮލިސީ
 8. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް
 9. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 10. މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ފޯ ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލޭންގުއޭޖަސް)
 11. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
 12. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ
 13. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ
 14. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ
 15. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 16. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 17. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް
 18. ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ)
 19. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން
 20. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 21. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 22. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 23. ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
 24. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
 25. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 26. ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 27. ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން
 28. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 29. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
 30. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 31. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 32. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
 33. ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
 34. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް
 35. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
 36. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 37. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
 38. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް
 39. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
 40. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގް
 41. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
 42. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް
 43. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 44. ސެޓްފިކެޓް 3 ފޯ އިމާމްސް
 45. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 46. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 47. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 48. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 49. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
 50. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
 51. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
 52. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް
 53. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކްލޭންގުއޭޖް
 54. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކް ފޯ ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް

 

 

 

ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި،23 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް  www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022124 އަދި 3022125 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ https://www.ium.edu.mv/jan-intake-2020.

 

ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

 

 • ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 • ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ.
 • އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.
 • ޕީ.އެޗް.ޑީ ދަރިވަރެއްނަމަ، ރިސާރޗްކުރާ ދާއިރާއަކުން ޕްރޮޕޯސަލް.

 

 • ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 • އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 • އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ:  3022124 އަދި 3022125 ނަންބަރަށެވެ.

 

 

 

 • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ލ.ފޮނަދޫ (ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)  އަދި އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ފުވައްމުލަކު ސިޓީން (ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ. ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)
 • އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ފުވައްމުލަކު ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)

 

29 ޞަފަރު  1440

28 އޮކްޓޫބަރު 2019

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ