މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަސްކަރީ ތަމްރީން

 

                        ދަންނަވާލުމެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް  2019 އޮކްޓޫބަރު 30 އަދި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 18:00 އިން 21:30  އަށް ކ. ގިރިފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަޑީގެ ވަޒަން ދަތުރުކުރާނެ އެންމެ ދުރުމިނަކީ ގިރިފުށީގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް 3000 މީޓަރެވެ. އަދ ވައިގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 30 މީޓަރެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޞަފަރު 1441

24 އޮކްޓޫބަރު 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ