ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ. އަތޮޅުސްޓޯރަށް މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން

މަޤާމް :މަސައްކަތު
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

އިޢުލާނު

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އާވާނިރު/ފ. އަތޮޅުސްޓޯރަށް މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

މަޤާމް:

މަސައްކަތު (ދާއިމީ)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01 (އެކެއް)

މަޤާމްގެ ރޭންކް:

އެސްއެސް 1

މަޤާމްގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

އާވާނިރު/ފ. އަތޮޅުސްޓޯރު

މުސާރަ:

3,100.00 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް

1- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ

2- ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑިގެ ފައިސާ އާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ

3- ދުވާލަކު މަދުވެގެން 5 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޙާޒިރީ އެލަވަންސް

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

 

 

1- ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

2- ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މުރާލި މީހެއްކަމުގައި ވުން.

3- ފިރިހެނުންނަށް އިސްކަން ދެވޭނެ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

1- އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ޑިއުޓީ ޓޭބަލްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޯރަށް ގަޑިޔަށް ޙާޟިރުވެ ސްޓޯރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ސްޓޯރަށް މުދާ ގެންނަ ދުވަސްދުވަހާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ކަޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގައި އުޅެން ދިމާވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ނިމެންދެން މަސައްކަތުގައި އުޅުން.

2- މިނެކިރަންޖެހޭ ތަކެތި ކިރުމާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރުމަށް އަންގާ މުދާ ދޫކުރުމާއި ގުދަނުން ސްޓޯރަށް ގެންނަންޖެހޭ މުދާ ގެނައުމާއި ސްޓޯރުގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ހަލާކުވާ ތަކެތި ހަލާކުވަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި ސްޓޯރުގެ އެތެރާއި ބޭރު މަގުމައްޗާއެކު ކުނިކަހާ ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

3- ސްޓޯރުގެ މުދާ ޖައްސާފައިހުރި ހަރުގަނޑުތައް ހަޑިވިޔަނުދީ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަރުތީބު ގެއްލޭގޮތަށް ފިހާރަ ތެރޭގައާއި ހަރުގަނޑު ތަކުގައި ތަކެތި ހުރޭތޯ ބަލައި އެގޮތަށް ހުންނަ ތަކެތި ރަނގަޅު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

4- ސްޓޯރުގެ ކާޑުކިރާ ބަޔާއި ގުދަންތައް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކާޑު ހުސްވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ކާޑު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

5- ހުސްވަމުންދާ މުދާ ލިސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.

6- މީގެ އިތުރުންވެސް ސްޓޯރުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓޯރުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން އަންގާ ކަންކަން ކުރުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

1-  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު (%26)

2- މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (%26)

3- މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް (%48)

4- ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

1- ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމް (މި ފޯމް ފ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

2- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

3- ތަޢްލީމީ ސްޓެފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ)

4- ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

5- ވަޒީފާގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވަ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މުއްދަތު އެނގޭނެ، އެތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް

6- ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުޥައްޒަފަކު މިމަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ އެވަޒީފާއަށް ބަދަލު ވުމާމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުން.

7- ވަޒިފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)

8- ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚާއި ތަފްޞީލް އެނގޭނެ ލިޔުން. (ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ)

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:

2019ނޮވެންބަރު12 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު12:00ގެ ކުރިން، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:

މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ 2019 ނޮވެންބަރު14 ގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. ވުމާއެކު މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުން، އެތާރީޚުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ. 

ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން:

މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓުލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ %35 (ތިރީސްފަހެއް) އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް:

މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން 55 އަހަރު ހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

2- ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެޓޭޗު ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަނުކޮށް އަދި ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢްލޫމާތެއް ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު 6740017ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ[email protected] އެވެ.

29ޞަފަރު   1441

28 އޮކްޓޫބަރު  2019

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ