ހަނިމާދޫ ސްކޫލް، ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް                           

ހދ. ހަނިމާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ނަންބަރ: GS60(B)/2019/047 

އިޢުލާނު

ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ          

            2020 ވަނަ އަހަރަށް، މިސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން ވެގެން ކުރި ނަންބަރު GS60(B)/2019/044 (22 އޮކްޓޯބަރު 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި އިޢުލާނަކީ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވޭ 3 ވަނަ އިޢުލާނެވެ.

            ވީމާ، ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުނީޗަރާއެކު ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ގެއެއް (މަދުވެގެން 2 ކޮޓަރީގެ) ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް ސްކޫލަށް ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

04 ނޮވެންބަރު 2019

10:00 ހެނދުނު

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އޮފީސް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

10 ނޮވެންބަރު 2019

10:00 ހެނދުނު

           މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެ ނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

           ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

                      29 ޞަފަރު  1441

                      28 އޮކްޓޯބަރު 2019

28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ