މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ފަރުމާ ފެއަރ " 2019 އާއި ގުޅޭ

                                      އިޢުލާން

"ފަރުމާ ފެއަރ" 2019

     

           30 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ފަރުމާ ފެއަރ އަށް އެކަށީގެން ވާ ވަރަށް ބައިވެރިން ލިބިފައި ނުވުމާއި ގުޅިގެން،

ފަރުމާ ފެއަރ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގައި ބޭއްވުމަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

         

                                28 ޞަފަރު  1441

27 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ