މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން              

            ތިރީގައި މަޢުލޫމާތުދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ޕިކަޕް

C1A1668

ސައިކަލް

A0I2865

ކާރު

B1A3863

ޕިކަޕް

C1A2534

ސައިކަލް

A0G6598

ކާރު

B1A6529

ސައިކަލް

A0A1435

ޕިކަޕް

C1A1641

ސައިކަލް

A0K7665

ސައިކަލް

A0E4467

ސައިކަލް

A0B9637

ސައިކަލް

A0K4095

ސައިކަލް

A0A6055

ސައިކަލް

A0K2325

ސައިކަލް

A0F5167

ސައިކަލް

A0A1465

ސައިކަލް

A0C4574

ސައިކަލް

A0F5540

ސައިކަލް

A0K1873

ސައިކަލް

A0J4429

ސައިކަލް

A0H5178

ސައިކަލް

A0E2297

ސައިކަލް

A0I9323

ސައިކަލް

A0I4536

ކާރު

B1A9243

ޕިކަޕް

C2A1858

ސައިކަލް

A0D2562

ކާރު

B1A6324

   ކާރު

B1A6334

ޓްރަކް

C1A4541

ސައިކަލް

A0G5418

ޕިކަޕް

C1A3060

ސައިކަލް

A0B4612

ސައިކަލް

A0F6876

ސައިކަލް

A0D9992

ސައިކަލް

A0D5268

 

   ވީމާ، މިއުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާފަރާތެއްވާނަމަ،06 ނޮވެމްބަރ 2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

                           24  ޞަފަރު      1441       

                            23    އޮކްޓޯބަރ    2019        

-ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

27 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ