މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ސްޓާފް ރޫމެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެ

 

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ސްޓާފް ރޫމެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެ.

  1. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ސްޓާފް ރޫމެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.
  2. މި ބީލަމުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ މީޓިންގ ރޫމް ގައެވެ.  
  3. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 7 ނޮވެމްބަރ 2019  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ 1ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.
  4. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތާއި ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތައް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  5. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް                                      

ރެހެންދި ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3305417

އީ-މެއިލް: [email protected]

23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ