އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޝިއަރ މަޤާމު IUL)426-CB/426/2019/334) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

IUL)426-CB/426/2019/334) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/334  (15 ސެޕްޓެންބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކޭޝިއަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

​​​​​​​

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

 
 
 
 

35

5

5

10

45

100

 

920

35.00

-

-

-

29.10

64.10

 

 

921

35.00

1.33

-

3.28

41.10

80.72

1

 

922

35.00

-

-

-

26.85

61.85

 

 

923

35.00

-

-

-

34.65

69.65

 

 

924

35.00

-

-

-

34.50

69.50

 

 

925

35.00

-

-

-

34.95

69.95

 

 

926

35.00

-

-

-

31.95

66.95

 

 

927

35.00

-

-

-

33.75

68.75

 

 

928

35.00

-

-

-

27.90

62.90

 

 

929

35.00

-

-

-

31.20

66.20

 

 

930

35.00

-

-

-

39.30

74.30

 

 

931

35.00

-

-

-

36.60

71.60

 

 
22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ