ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުނާޑު ވައިޓްގޯލްޑް ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތް އަދި އެގޯތީގެ ދެކުނުން އިންވެގެން އޮތް ހުސް ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ނީލަން ކިއުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށު ވައިޓްގޯލްޑް ގޯތީގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި އޮތް ހުސް ބިމުގައި ހުރި ނަންބަރ 01،02 އަދި ވައިޓްގޯލްޑް ގޯތީގެ ދެކުނުން އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ނަންބަރު 03 ޖަހާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ނީލަން ކިޔުން 30 އޮކްޓޯބަރު 2019 (ބުދަ) ދުވަހު 9:00 ގައި އެބިމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު 9:00 އަށް  އެބިމަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. ނީލަންނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޯބަރު 2019 ދުވަހު 12:00 ގެކުރިން ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން   )ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް)ގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދައްކަވައި 31 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ރުއް ކަނޑައި ރުކުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް އެތަނުން ނަންގަވަން ވާނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ނުނަންގަވާ ހުންނަ ތަކެތި އެއީ ބޭނުންނެއްތަކެތި ކަމުގައި ބަލާ އުކާލެވޭނެއެވެ.

21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ