އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ސުޕަވައިޒަރ މަޤާމުގެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ސުޕަވައިޒަރ މަޤާމުގެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މިއިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ސުޕަވައިޒަރަކު (ކޮންޓްރެކްޓް) ހޯދުމަށް 10 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/370 އިއުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

21 ޞަފަރު  1441

20 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ