މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާބެހޭ

 

 

 

                                           ނަންބަރ: IUL)285-D/285/2019/39)

އިޢުލާން

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާބެހޭ

              ނ.ހެނބަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަން ބޭނުންވާތީ، އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން، ރަތްކުލައިގެ ދަވާދުން ބޮޅުއަޅާފައިވާ އަދި ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ، 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން، ރުއްގަހުގެ ނަންބަރާއިއެކު މި އިދާރާގައި ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

16 ޞަފަރު 1441

15 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

                                                                                                                                 އާދަމް ސަމީރު

                                               ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

 

 

15 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ